Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN z dnia 7 listopada 2013 r.

            Otwarta sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN odbyła się w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej.

WAT.

Program części otwartej był następujący:

1.         Otwarcie sesji - wystąpienie prof. Piotra Wolańskiego, Przewodniczącego KBKiS;

2.         Prezentacja referatów:

„Potencjał naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej” – Komendant -Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk                    

„Incydent Czelabiński - jak daleko sięgają zagrożenia od małych ciał kosmicznych”- Płk dr hab. inż. Stanisław Kachel                  

3.         Dyskusja

4.         Zamknięcie części otwartej posiedzenia plenarnego.

Ad. 1. Sesję otworzył Przewodniczący KBKiS prof. Piotr Wolański. Przywitał przybyłych gości.

Ad. 2. Następnie miała miejsce prezentacja referatów:

Komendant - Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk wygłosił referat -„Potencjał naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej”               

Płk dr hab. inż. Stanisław Kachel wygłosił referat „Incydent Czelabiński - jak daleko sięgają zagrożenia od małych ciał kosmicznych”                

Ad. 3. Głos zabrała prof. dr hab. Iwona Stanisławska, która zaprosiła przedstawicieli WAT do wzięcia udziału w pracach Zespołu ds. Galileo działającym przy KBKIS PAN oraz stwierdziła, że ich doświadczenie byłoby niezwykle pomocne i cenne w pracach nad problematyką bezpieczeństwa usług świadczonych przez Galileo. Następnie Pani Anna Nałęcz-Kobierzycka z Ministerstwa Gospodarki stwierdziła, że działalność naukowo-badawcza realizowana przez WAT wpisuje się w programy nadzorowane przez ESA szczególnie program SSA. Prof. dr hab. Stanisław Oszczak zapytał o techniki przesunięcia asteroidy na orbicie. Prof. dr hab. Zbigniew Kłos zauważył, że również CBK PAN angażuje się w badania nad rozpoznawaniem i śledzeniem orbity.

Po wyczerpaniu programu obrad Przewodniczący zamknął otwartą część sesji plenarnej.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część zamknięta posiedzenia KBKiS. Program obejmował:

1. Informacje Przewodniczącego KBKiS;

2. Informacje Przewodniczących Sekcji KBKiS;

3. European Interparliamentary Space Conference w Brukseli 14-15 X 2013 r.;

4. Konferencja Kongresu COSPAR 2014 r.;

5. Program BRITE;

6. Powołanie Zespołu ds. Medycyny Kosmicznej;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie obrad

Część zamkniętą sesji otworzył Przewodniczący KBKiS - prof. Piotr Wolański. Wzięli w niej udział członkowie KBKiS (lista obecności w załączeniu) oraz goście.

Ad. 1. Przewodniczący KBKiS otworzył część zamkniętą, przywitał Zebranych i przekazał przeprosiny przesłane przez członków Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej, którym ważne obowiązki w Sejmie uniemożliwiły przybycie na posiedzenie plenarne KBKiS.

Następnie Przewodniczący przekazał głos dr. hab. inż. Witoldowi Wiśniowskiemu, który zaprosił członków KBKiS do Instytutu Lotnictwa i zaproponował, aby następne posiedzenie KBKIS odbyło się w nowym budynku Instytutu.

Ad. 2. Przewodniczący KBKiS poprosił Przewodniczących Sekcji KBKiS o przedstawianie sprawozdań dotyczących działalności Sekcji.

Prof. Jan Błęcki, przewodniczący Sekcji Fizyki Kosmicznej, poinformował o planowanej w 2014 r. cyklicznej konferencji EMSEV „Elektromagnetyczne Efekty Trzęsień Ziemi i Wulkanów”, której współorganizatorami są - Narodowy Komitet do spraw Kontaktów z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geofizyki PAN. Prof. Jan Błęcki poinformował również, że członkowie Sekcji Fizyki Kosmicznej wzięli udział w konferencji Horyzont 2020.

Prof. dr hab. Jan Olędzki, przewodniczący Sekcji Teledetekcji, poinformował o VII Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformatycznym, które odbyło się w dniach 11-13 września 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim (wystąpienie w całości będzie dostępne na stronie KBKiS PAN).

Prof. dr hab. Mariusz Figurski, w zastępstwie przewodniczącego Sekcji Geodezji Satelitarnej prof. dr. hab. Stanisława Schillaka, przedstawił informacje o konferencji „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, która odbyła się w dniach 24-27.09.2013 r. w Krakowie. W 2013 r. odbyły się dwa zebrania Sekcji. Ich główną tematyką była sieć geodezyjna ASG-EUPOS i udział Polski w programie Galileo.

Ad. 3. European Interparliamentary Space Conference w Brukseli 14-15 X 2013 r. Przewodniczący KBKiS prof. dr hab. Piotr Wolański przekazał informacje dotyczące konferencji. Oprócz parlamentarzystów z państw współpracujących, uczestniczyli w niej zaproszeni goście. Z ramienia KBKiS wzięli w niej udział prof. dr hab. Piotr Wolański, prof. dr hab. Zbigniew Kłos i dr Włodzimierz Lewandowski. Tematem przewodnim konferencji były problemy nauczania dotyczące zagadnień związanych z działalnością w przestrzeni kosmicznej.

Ad. 4. Konferencja Kongresu COSPAR 2014 r.

Przewodniczący KBKiS prof. dr hab. Piotr Wolański poinformował zebranych o nominacji prof. dr hab. Iwony Stanisławskiej na polskiego przedstawiciela w COSPAR Następnie głos zabrała prof. dr hab. Iwona Stanisławska. Poinformowała o Konferencji Kongresu COSPAR, która odbędzie się w dniach 2-10.08 2014 r. w Moskwie.

Ad. 5. Program BRITE

Informacje na temat programu BRITE przekazał dr inż. Piotr Orleański. Dr inż. Piotr Orleański poinformował, że 2 satelity austriackie od lutego 2013 r. znajdują się już na orbicie. Jeszcze nie rozpoczął się właściwy cykl obserwacyjny. W dniu 21.11.2013 r. ma być wyniesiony polski satelita LEM. Drugi z polskich satelitów - Heweliusz może zostać wyniesiony przez konsorcjum chińskie w dniu 27.12. 2014 r. Dr inż. Piotr Orleański przedstawił również historię sporu między polskim i kanadyjskim uczestnikiem programu BRITE.

Ad. 6. Przewodniczący KBKiS prof. Wolański zarządził przejście do kolejnego punktu obrad - powołania Zespołu ds. Medycyny Kosmicznej przy KBKiS. Ustalono, że konieczne jest przeprowadzenie działań przygotowawczych. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym KBKiS odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Ad 7. Wolne wnioski

Przewodniczący KBKiS prof. Wolański poinformował o powołaniu Podyplomowych Studiów „Techniki kosmiczne i satelitarne”.

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos przedstawił informację o pracach legislacyjnych dotyczących powołania Polskiej Agencji Kosmicznej.

Po wyczerpaniu programu obrad Przewodniczący zamknął zamkniętą część sesji plenarnej.

Protokół sporządziła: Katarzyna Myszona-Kostrzewa, sekretarz naukowy KBKiS

Załączniki:

1.         Zaproszenie na Sesję;

2.         Lista obecnych gości;

3.         Lista obecnych członków KBKiS PAN