POLSKA AKADEMIA NAUK

KOMITET BADAŃ KOSMICZNYCH I SATELITARNYCH

POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Committee on Space Research

ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa

Warszawa, 5 czerwca 2014 r.

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN z dnia 5 czerwca 2014 r.

            Otwarta sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN odbyła się w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114 w Warszawie. Program części otwartej był następujący:

1.         Otwarcie sesji - wystąpienie Przewodniczącego KBKiS prof. dr hab. inż. Piotra Wolańskiego.

2.         Informacje Przewodniczącego Komitetu

3.         Referat problemowy Dyrektora Instytutu Lotnictwa – dra hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, pt. „Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych”

4.         Zakład Technologii Kosmicznych – referuje mgr inż. Wojciech Florczuk

5.        Zakładu Teledetekcji - dr inż. Paweł Czapski

6.         Laboratorium Badań Kompozytów –dr inż. Daniel Szeląg

7.         Program budowy małych rakiet –mgr inż.Paweł Okiński

8.         Dyskusja.

9.         Zamknięcie posiedzenia plenarnego.

Ad. 1. Sesję otworzył Przewodniczący KBKiS prof. Piotr Wolański. Przywitał przybyłych Gości, w szczególności Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana Mieczysława Grabianowskiego dyrektora Gabinetu Prezesa PAN, Panią Otylię Trzaskalską-Stoińską - dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu MG.

Ad. 2. Następnie prof. Piotr Wolański poinformował o odsłonięciu w dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie ONZ w Wiedniu (na posiedzeniu COPUOS) kopii obrazu J. Matejki „Mikołaj Kopernik – Rozmowa z Bogiem” oraz przekazaniu na stałą wystawę modelu satelity „LEM”.

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Sławecki, który poinformował zebranych o przebiegu prac nad ustawą o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Sejm RP w dniu 29 maja 2014 r. w dwóch komisjach przyjął z drobnymi poprawkami projekt ustawy i skierował ją na drugie czytanie. Rada Ministrów w dniu 2 czerwca 2014 r. przyjęła stanowisko rządu do projektu ustawy – pozytywnie odnosząc się do idei utworzenia Agencji.

Ad. 3. Głos zabrał dr hab. inż. Witold Wiśniowski, który opowiedział o osiągnieciach i dokonaniach Instytutu Lotnictwa oraz obszarze badań tam prowadzonych, m. in. o technologiach kosmicznych, turbinach gazowych, urządzeniach do wydobycia ropy naftowej z dna morza, badaniach nowych materiałów, w tym kompozytowych, wiropłatach bezpilotowych. Instytut Lotnictwa (1200 osób) pracuje w ramach strategicznego partnerstwa z General Electric (800 osób). Od 2010 r. specjalizacją Instytutu są: rakietowe napędy kosmiczne (opracowanie unikalnej technologii produkcji nadtlenku wodoru) oraz pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów (opracowanie własnych algorytmów analizy obrazów).

Ad. 4. Zgodnie z programem głos zabrał mgr inż. Wojciech Florczuk, kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych. Poinformował o obszarze aktywności Zakładu, przede wszystkim o pracach nad nowymi technologiami silników rakietowych na stały, ciekły i hybrydowy materiał pędny oraz nad technologiami wielostopniowych rakiet nośnych.

Ad. 5 Głos zabrał dr inż. Paweł Czapski, kierownik Zakładu Teledetekcji. Przedstawił obecnie realizowane projekty (np. HESOFF) oraz zadania na przyszłość. W Zakładzie mają miejsce trzy niezależne kierunki prac: analiza danych, teledetekcja, łączność radiowa.

Ad. 6 Następnie głos zabrała Pani Kamila Czajkowska z Laboratorium Badań Kompozytów. Laboratorium zajmuje się wykonywaniem badań oraz określaniem właściwości materiałowych kompozytu, prób technologicznych.

Ad. 7. Głos zabrał inż. Paweł Okiński, który opowiedział o budowie małych rakiet (nauka, zbieranie doświadczenia)

Ad. 8 Rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrał prof. dr hab. Jan Błęcki, który przypomniał inne sukcesy Instytutu Lotnictwa.

Ad. 9 Pan Przewodniczący, prof. dr hab. Piotr Wolański następnie podziękował wszystkim za przybycie i oficjalnie zamknął obrady.

Wszyscy zebrani udali się do laboratorium napędów rakietowych i silników demonstracyjnych, aby obejrzeć próby demonstracyjne pracy silników. Na tę prezentację przybyli również posłowie z Parlamentarnego Koła ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na lunch.